ปลาน้ำจืด เนื้อหวานมันปลาแดงหวานอร่อย


1473 views

ปลาน้ำจืด เนื้อหวานมันปลาแดง

ปลาน้ำจืด เนื้อหวานมันปลาแดงหวานอร่อย

ปลาน้ำจืด เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า Phalacronotus bleekeri อยูในวงศ์ เป็นปลาที่มีเนื้ออ่อน (Siluridae) มีรูปร่าง เเละลักษณะคล้ายกับ ปลาน้ำเงิน (P. apogon) ซึ่งมันอยู่ใน สกุลเดียวกัน แต่ส่วนของปากล่าง จะยื่นน้อยกว่า เเละตาโต ปากกว้าง แต่ส่วนของคางจะไม่เชิดขึ้น เเละยังมีหนวดสั้น ๆ อีก2 คู่ที่มุมปากและใต้คาง ส่วนหลังไม่ยกสูง และครีบหางเว้าตื้น ฟันบนเพดาน เป็นแผ่นรูปโค้ง JOKER

ในส่วนของตัวนั้น ค่อนข้างใส และสีเงินวาวอมแดงเรื่อ มีสีเหลืองอ่อนออกเหลือบเขียว ที่ด้านบนลำตัว หรือมีสีขาวอมชมพู โดยสีเหล่านี้ จะมีความแตกต่างออกกันไป ในแต่ละแหล่งน้ำเลย ครีบก้นสีจาง ไม่มีแถบสีคล้ำ มีขนาดส่วนของลำตัว อยู่ประมาณ 30เซนติเมตรเลย เคยพบใหญ่สุดที่80 เซนติเมตร เเละมีน้ำหนัก ได้ถึง 8.3 กิโลกรัม

มีพฤติกรรมคล้ายคลึง กับปลาน้ำเงิน โดยมักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเดียวกัน อาจปะปนกันในฝูง แต่ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ภาคใต้มากกว่า ซึ่งใน การตกปลาชนิดนี้ (รวมถึงปลาน้ำเงินด้วย) พรานเบ็ดมักใช้ เหยื่อกลิ่นฉุนเช่น แมลงสาบ เป็นต้น เนื่องจากเป็นปลาที่ชอบกิน อาหารกลิ่นแรง ทำให้ในบางคน ที่ไม่นิยม รับประทานโดยอ้างว่า เนื้อมีกลิ่นฉุน JOKERSLOT

มีชื่อเรียกในภาคอีสานแถบแม่น้ำโขงว่า “เซือม”, “นาง” หรือ “นางแดง” เป็นต้น ปลาแดงถือเป็นปลาที่มีราคาซื้อขายกันสูงโดยเฉพาะในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยขายกันในราคากิโลกรัมละ 200 กว่าบาท ถือเป็นปลาที่มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในพื้นที่นี้ด้วย

คุณสมบัติของ ปลาน้ำจืด

ชื่อไทย  แดง เนื้ออ่อน เกตุ นาง
ชื่อสามัญ  Whisker sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์  Micronema bleekeri (Ghuntherr, 1864)
ลักษณะเด่น – ปลาน้ำจืด JOKERGAME
ลักษณะทั่วไป  มีลักษณะคล้ายปลาน้ำเงินมาก แต่ปากล่างยื่นน้อยกว่า ตาโตและปากกว้าง มีหนวดสั้นๆ 2 คู่ที่มุมปากและใต้คาง ส่วนหลังไม่ยกสูง และครีบหางเว้าตื้น ฟันบนเพดาน เป็นแผ่นรูปโค้ง ตัวมีสีเงินวาวอมแดงเรือ และดูใสหรือมีสีเหลืองอ่อน เหลือบเขียวที่ด้านบนลำตัว ครีบก้นสีจาง ในตัวอย่างที่มีชีวิตหรือตายไม่นานจะมีแนวสีคล้ำตามยาวที่ฐานของครีบก้น
ขนาด  พบใหญ่สุด 60 ซม. พบทั่วไป 30 ซม.
ที่อยู่อาศัย  อาศัยในแม่น้ำ และแหล่งน้ำนิ่งบางแห่ง พบตั้งแต่ในแม่น้ำแม่กลอง ถึงแม่น้ำโขง ยังพบในบึงบอระเพ็ดบริเวณร่องน้ำลึก
นิสัยการกินอาหาร กินปลาขนาดเล็ก
ฤดูการวางไข่  ประเภทไข่ติด
วิธีทำการประมง  ข่าย เบ็ดราว อวนล้อมกร่ำ
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม

ประวัติ

สมัยก่อนนี้ เราจะสามารถ พบเห็น ปลาแดง ปลาน้ำเงิน อยู่ในแม่น้ำ ลําคลอง โดยเห็นได้ทั่วไปได้ง่าย แต่ในสถานการณป์ ัจจุบัน ปลาแดงและปลานาเงิน  ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปที่เรา JOKERGAMING
พบเห็นนั้น เป็นปลาที่จับได้ จากธรรมชาติ ซึ่งนับวันปริมาณจะลดลง และมีแนวโน้มว่า จะหายาก และอาจสูญพันธุ์
ได้ในอนาคต เน่องจากความเส ื ื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งนาท้ํ ําให้แหล่งวางไข่ และแหล่งเลี้ยงตัว
อ่อนของปลาในธรรมชาติลดลง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาที่มากเกินไปอีกด้วย ราคาจําหน่าย
ปลาแดงปลาน้ําเงินในปัจจุบันนี้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ๒๕๐ – ๔๐๐ บาท จึงเป็นแรงจูงใจให้ชาวประมงทํา
การประมงเพื่อจับปลาแดง ปลาน้ําเงิน มาจําหน่ายแก่ผู้บริโภค ปลาน้ำจืด

ปลาแดง ปลาน้ําเงิน ทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นปลาน้ําจืดของไทยจัดอยู่ในประเภทปลาเนื้ออ่อน (Siluridae)
ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกัน คือลําตัวเรียวยาวและแบนข้าง ไม่มีเกล็ด ปลาน้ําเงิน ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากเมื่อ
ถูกแสงสว่างลาตํ ัวจะปรากฏประกายสีน้ําเงิน ขนาดความยาวประมาณ 15 – 80 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1.5
เมตร ส่วนปลาแดงลําตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ หรือมีสีเหลืองอ่อนเหลือบเขียวที่ด้านบนลำตัว โดยสีเหล่านี้จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งน้ํา และที่ต่าง กับปลาน้ําเงินอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ บริเวณครีบก้นจะมีเส้น
แถบสีดํา ๑ เส้นขนาดปลาแดง ที่พบเล็กกว่าปลาน้ําเงิน โดยมีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และพบใหญ่
สุด 80 เซนติเมตร

เนื้ออ่อน นาง แดง หรือ นางแดง


Whisker sheatfish
Phalaeronotus bleekeri (Gunther,1864)

นาง หรือ น้ําเงิน


Common sheatfish
Phalaeronotus apogon (Bleeker)

ปลาแดงและปลาน้ําเงิน จัดเป็นปลากินเนื้อที่หากินในระดับกลางน้ําถึงระดับผิวน้ํา มักอยู่รวมกันเป็น
ฝูง อาหารธรรมชาติได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง และแมลงต่างๆ ในพื้นที่เขตภาคกลาง พบในแม่น้ำเจ้าพระยา และ
แม่น้ำป่าสัก ภาคใต้พบในแม่น้ําตาปีส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในแม่น้ำสาย ปลาแดง สําคัญหลายสาย เช่น
แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม และในอางเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปลาน้ำจืด JOKER GAME

ความแตกต่างระหว่าง เพศผู้ เเละเพศเมีย ภายนอกสังเกตได้ จากลักษณะ ของก้านครีบแข็ง ของครีบหูอัน
แรก คือ เพศครีบแข็งของครีบ หูอันแรก จะมีลักษณะหยักคล้ายฟันเลื่อย เมื่อใช้มือลูบจะรู้สึกสาก อวัยวะ
สืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งแหลมเรียวยาว ส่วนเพศเมียก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไม่หยักเมื่อลูบ จะรู้สึกลื่น
อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะ เป็นติ่งรีในช่วงฤดูผสมพันธุ์ (เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายนของทุกปี) เพศเมียมีส่วน
ท้องอูมเป่งออกมาด้านข้างทั้งสองข้าง ผนังท้องบางช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ และบรเวณโคนครีบหู จะพบต่อม
เมือกอูมออกมา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปัจจุบัน การเพาะพันธุ์ของ ปลาแดง และปลาน้ำเงิน โดยการฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ เพื่อกระตุ้นการ ตกของไข่ และนาเชื้อ JOKER GAMING

กรมการประมง มีนโยบาย ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงสู่ แหล่งน้ําธรรมชาติ ทุกๆ ปี ปลาแดง และปลาน้ําเงิน เป็น
ปลา ที่อยู่ใน แผนการดําเนินงาน ตามโครงการฟื้นฟู พันธุ์ปลาไทย เพื่อเพิ่ม ปริมาณพันธุ์ปลาไทย ที่หายากคืนสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาทเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเพาะพันธุ์
และอนุบาลพันธุ์ปลาแดง ปลาน้ําเงิน เพื่อปล่อย ลงสู่แม่นาเจ้าพระยา เป็นประจําทุกๆ ปีจาก นโยบาย ของกรม
ประมง ดังกล่าวพบว่า ปริมาณปลาแดง ปลาน้ําเงินที่พบได้ ในลุ่มแม่น้ํา เจ้าพระยา มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

โดยจากการ ที่สํารวจ และสอบถาม จากทางชาวประมง บริเวณท้าย เขื่อนเจ้าพระยา และบริเวณใกล้เคียง รวมถึง
จากการสํารวจ ตลาดขายปลา ปลาแดง ในเขตพื้นที่ ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาพบว่ามี ปลาแดง ปลาน้ำเงิน วางจําหน่ายมากขึ้น
ซึ่งเป็นผล ที่เกดจากความร่วมมือกัน ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ที่
เล็งเห็นถึง ความสําคัญ และชวยกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมต่อ ปลาแดง ทรัพยากรของสัตว์น้ำ ทําให้สัตว์น้ำต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกสู่ ลูกหลานในอนาคต จะได้มีทรัพยากรสัตว์น้ําไว้ใช้ ประโยชน์สืบต่อไป ปลาน้ำจืด เล่นออนไลน์ได้ฟรี เกมไอติม Ice Cream Maker Game

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming เป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินเร็ว เพราะโบนัสแตกง่ายมาก เกมยอดนิยมของคนไทย ที่หันมาเล่นเป็นจำนวนมาก เพราะเกมสล็อตออนไลน์ของ Joker Slot ดูบอลสด ผ่านยูทูป คนมามากมายแล้วปลอดภัย 100% ”เล่นง่าย จ่าย jokergame.games จริง“ต้อง JokerGaming เท่านั้น!! มีทุนน้อยก็เล่นได้ ฝากไม่มีขั้นต่ำที่ JokerGame

ดาวโหลดJokergame,สมัครJokergame,โปรโมชั่นJOKERGAME,รีวิวJokergame,ทดลองเล่นJokergame,JOKER GAMING,Jokergame,PGSLOT,PG SLOT,superslot,Joker game,slotxo

อัพเดทล่าสุด : 22 มิถุนายน 2021

joker joker joker