เกม 24 เกมนี้คืออะไรนะ โดยเฉพาะชาวคณิตศาสตร์


1422 views

เกม 24

เกม 24 เกมนี้คืออะไรนะ โดยเฉพาะชาวคณิตศาสตร์

 เกม 24  คุ้นๆ หูสำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะชาวคณิตศาสตร์ ก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับเกมนี้สักเล็กน้อย ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ได้รู้ สำหรับเกม 24  เป็นเกมที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอน ที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนก่อนจะเริ่มการเรียน JOKER GAMING

 ทั้งยังเป็นการฝึกพื้นฐาน ในการคิดคำนวณสำหรับฝึกนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้อีกด้วยเกม 24 คืออะไรเกม 24 ก็คือ การนำตัวเลข 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวเป็นเลขโดด มาคำนวณด้วยวิธีการ บวก ลบ  คูณ  และหาร  ให้ได้คำตอบเท่ากับ24 โดยตัวเลขแต่ละตัวใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น JOKER

จุดประสงค์ของ เกม คือ

   1.  เพื่อฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หารเลขจำนวนเต็ม
     2.  เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา

โจทย์ของเกม จะเอามาจากที่ไหน . ถ้าเอาวิธีง่ายๆ เลยก็คือ ทำสลากตัวเลข 1-9 ไว้ แล้วจับสลากมา 4 ตัวเลข หรือจะขอตัวเลขจากเพื่อนที่นั่งข้างๆ หรือจะเอามาจากป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน หรือถ้าขี้เกียจคิดละก็นี่เลย   สื่อดิจิตอลของ สสวท. ที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะเกม JOKERSLOT

เรามาลองคิดกันดู.

โจทย์  มีตัวเลข 4 ตัว คือ  ==>    5   5   1   2  จะคิดยังไงให้ได้คำตอบเท่ากับ 24 ?!

        ขั้นแรก     นำ 5  x  5   =   25
        ขั้นที่สอง   2  –  1   =   1
        ขั้นสุดท้าย  25  –  1   =   24    

 ไม่ยากเลยใช่ไหมหละ  ลองนำไปฝึกคิดกันนะ  นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร แล้ว ก็ยังช่วยพัฒนาสมองอีกด้วย

ในการเล่น  นี้ ง่ายมากโดยกำหนดเลขโดดขึ้นมา 4  ตัว (จาก 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9)   ให้แข่งขันกันคำนวณโดยนำเลขโด 4  ตัว  มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ( บวก , ลบ , คูณ , หาร ) ให้ผลลัพธ์เท่ากับ   ไม่ยากเลยใช่ไหมละ เกมนี้จะเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นคนเดียวก็ได้ และเหมาะมากๆ กับเด็ก ๆ 

 นักเรียนที่สามารถบวก  ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มได้แล้ว (ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ก็ใช้เล่นเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น และจะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ JOKER GAME

ตัวอย่าง   กำหนดเลขโดด  7 , 2 , 4 , 6   มาให้  การคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ    ทำได้ดังนี้ 7    ×   2     =   146   +   4      =   1014   +  10   =   (โจทย ลองฝึกคำนวณดูนะ)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.  เพื่อฝึกทักษะวิธีใช้การบวก  ลบ คูณ หารระคน  ได้อย่างรวดเร็ว     ถูกต้อง
2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสร้างแนวความคิดอิสระให้นักเรียนระดับชั้นเรียน  ระดับชั้นเรียน    ป.3 – 6

จำนวนผู้เล่น    ทั้งชั้นเรียน

อุปกรณ์     แผ่นภาพตัวเลข หรือตัวเลขที่นักเรียนคิดขึ้นเองก็ได้ JOKERGAME

การดำเนินกิจกรรม

            จับแผ่นภาพตัวเลขขึ้นมาหนึ่งแผ่น หรือคิดตัวเลขจากการสุ่ม แล้วพิจารณาตัวเลขในแผ่นภาพทั้ง  4  ตัว  นั้นว่าใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร อย่างไรมาหาคำตอบ  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ JOKER

1. จะต้องได้คำตอบเท่ากับ  24  เท่านั้น  และทำให้ได้หลากหลายวิธี  ไม่จำกัด

2. ในการเล่นแต่ละเกมเลขทุกตัวที่กำหนดให้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นห้ามนำมาใช้อีก3. การคิดของแต่ละเกมเน้นนักเรียน  คิดหาคำตอบให้ได้หลากหลายวิธี JOKER GAMING

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมใช้วงจรคุณภาพ PDCA เริ่มจากการ วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ปรับแผนการสอน
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดย เริ่มใช้เกม 24 ในช่วง 10 นาทีแรกของแต่ละคาบเรียนดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน ในการดำเนินการสอนแต่ละครั้งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจสอบปัญหา ที่เกิดขึ้นว่ามีหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เช่นแบบบันทึกหลังเรียน การสังเกตพฤติกรรม การตรวจแบบฝึก แบบทดสอบ เมื่อพบปัญหาผู้สอนทำความเข้าใจกับนักเรียนทันที และคอยกระตุ้นให้นักเรียน ปฏิบักิจกรรมได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามศักยภาพของนักเรียน JOKERGAMING

สำหรับเกมคณิตศาสตร์แต่ละเกม นอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินแล้ว ยังจะมีประโยชน์ในด้านฝึกความคิด สร้างกลยุทธ    ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหากฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร  การวางแผนจัดการแก้ปัญหา  การวางแผนการจัดการที่ดี  ฝึกการสังเกต  ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   ไม่ว่าเกมที่เล่นนั้นจะเป็นเกมชนิดที่เล่นเพื่อชนะตนเอง  (เกมที่เล่นคนเดียว) หรือเพื่อชนะคู่ต่อสู้ (เกมชนิดที่เล่นตั้งแต่ 2 คน     ขึ้นไป)   ซึ่งประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้น อาจจะไม่เห็นผลในทันทีทันใด แต่คงต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องช่วยตัดสิน อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า เกมเหล่านั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาได้อย่างชัดเจน แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้น บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเกมด้วยเหมือนกัน ว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไร เฮงๆรวยๆ เด็กติดเกมสู่อาชีพที่สร้างรายได้

ประโยชน์ของเกมคณิตศาสตร์

ประโยชน์ของเกมคณิตศาสตร์

จากบทบาทและความสำคัญของเกมคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้ว  พอสรุปประโยชน์ของเกมคณิตศาสตร์ได้  ดังนี้

1.  ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  ช่วยฝึกทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและจดจำได้ยาวนาน

4.  ช่วยดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

5.  ช่วยพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์

6.  ช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่

7.  มีประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริม

8.  ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเรียน ร่วมกันแก้

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming เป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินเร็ว เพราะโบนัสแตกง่ายมาก เกมยอดนิยมของคนไทย ที่หันมาเล่นเป็นจำนวนมาก เพราะเกมสล็อตออนไลน์ของ Joker Slot นั้นทำเงินให้กับคนมามากมายแล้ว ปลอดภัย 100% ”เล่นง่าย จ่าย jokergame.games จริง“ต้อง JokerGaming เท่านั้น!! มีทุนน้อยก็เล่นได้ ฝากไม่มีขั้นต่ำที่ JokerGame

ดาวโหลดJokergame,สมัครJokergame,โปรโมชั่นJOKERGAME,รีวิวJokergame,ทดลองเล่นJokergame,JOKER GAMING,Jokergame,PGSLOT,PG SLOT,superslot,Joker game,slotxo

อัพเดทล่าสุด : 24 มิถุนายน 2021

joker joker joker